Kategoria: Internet w szkole

ANALIZUJĄC LITERATURĘ

Analizując literaturę przedmiotu wyraźnie uwidaczniająsię dwie koncepcje tłumaczące sposób reprezentowania wiedzy w pamięci.!jVedług jednych badaczy (J.R. Andersona, G.H. Bower 1973; J.R. Anderson 1980) cała wiedza jest zapamiętywa­na zgpdnie z jej znaczeniem, w formie skończonych logicznie oświadczeń, nazywa­nych wnioskami, twierdzeniami. j Inni

DWA SYSTEMY

Obydwa systemy reorganizują, manipulują lub przekształcają wiadomości. System obrazowy przekształca właściwości przestrzenne; system słowny właściwości lingwistyczne. Możemy pamiętać ogólne wrażenie o czyjejś twarzy, bardziej niż każdą indywidualną cechę. Podobnie jesteśmy bardziej skłonni do zapamiętywania znaczenia fragmentu, niż konkretnych słów i

SYSTEM SŁOWNY

System słowny organizuje jednostki lingwistyczne w wyżej uporządkowane ele­menty, będące strukturami sekwencyjnymi. W ten sposób np. organizujemy sekwen­cje liter w słowa a sekwencje słów w zdania.System słowny i obrazowy są funkcjonalne, odrębne, ale połączone ze sobąw ten sposób, że aktywność

SYGNALIZOWANA RÓŻNICA

Warto również wspomnieć o jeszcze jednej, sygnalizowanej już różnicy występują­cej pomiędzy przekazem słownym a obrazowym, mianowicie o niejednakowej jakości odbioru wiadomości prezentowanych różnymi kanałami. Zauważa się zjawisko domi­nacji obrazu, które wynika z natury ludzkiego spostrzegania. Przyjmuje się, że język obrazowy

SPECYFICZNA JAKOŚĆ

Równocześnie język słowny jest identyfikowany jako specyficzna jakość lek­sykalna, a dopiero potem aktywizująca odpowiadającąjej strukturę wiadomości (T. H.   Carr i inni, J. Hoffman, W. Klimesch 1984). Wynika z tego, że wiadomości prze­noszone w sposób poglądowy przetwarzane sąz innąprędkościąniż wiadomości pre­zentowane

PRZYCZYNY RÓŻNICOWANIA

Z prac F de Saussuera (1961), C. S. Peirce’a (1940), R. Jakobsona (1989) wyni­ka, że głównych przyczyn różnicowania wyników w zależności od rodzaju prezentacj i (upatrywać należy przede wszystkim w następujących elementach systemu znakowe- g6: słowo-obraz oraz opis-przedmiot (zdarzenie)!™ przypadku

STOPIEŃ ABSTRAKCJI

W pierw­szym przypadku, ze względu na wyższy stopień abstrakcji, na jakość percepcji treści, a tym samym na jakości wyników końcowych, będą miały wpływ cechy indywidu­alne uczących się. W zależności od tych cech powstaną u uczniów różne wyobraże­nia treści prezentowanych tylko

POGLĄDOWY PRZEKAZ

Z kolei w przekazie poglądowym cechy indywidualne mają mniejszy wpływ na efekty końcowe uczenia się. Wspomniane już badania wykazały, że dotyczy to więk­szości uczących się. Występuje tu jednak grupa uczących się o wybitnych uzdolnieniach, która nie osiągnie swojego apogeum w

WSPOMNIANE BADANIA

Wspomniane już badania wykazały, że przekaz poglądowy wiadomości sprzyja mniej lub bardziej myśleniu twórczemu. Poziom tego myślenia zależy od znaczenia nadawanego wiadomościom oraz kontekstu ich występowania.R.N. Haber i L. Wilkinson(1982,       twierdzą, że „system wzrokowy człowie­ka jest zaprojektowany do

SZEREG BADACZY

Zwraca na to uwagę szereg autorów podręczników do dydaktyki np. R. M. Gagne i inni (1992), K. Kruszewski 1987, T. Lewowicki (1977), K. Sośnicki (1959).fwielu badaczy (np. K. Denek 1987) wskazująna konieczność modyfikacji doboru i uktódu wiadomości. We współczesnej szkole

ORGANIZOWANIE OBRAZÓW

Jest to ta umiejętność, która pozwala nam spostrzegać i organizować ob­razy pokazywane w przestrzeni dwuwymiarowej tak, jakby były one trójwymiarowe. J (paletą obrazu stosowanego w prezentacji komputerowej jest jego stosunkowo łat­we zapamiętywanie w porównaniu z tekstem książkowym. Świadczą o tym

DIAGRAM I WYKRESY

Diagram i wykresy graficzne stosowane w prezentacji wiedzy sugerują podanie informacji, czyniąc ją tym samym łatwiejsząw zrozumieniu. Uczeń wykorzystujący wizualne prezentacje informacji ma możliwość dokonywania porównań różnych da­nych, porządkowania własnych informacji a także tworzenia nowych znaczeń i wy­ciągania na ich