This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

PRZYGOTOWANIE DO WYBORU

Nauczyciele jednak także muszą zostać przygotowani do wy­boru odpowiednich komunikatów spośród wielu nieistotnych bądź mało istotnych^ Od dawna wiadomo, że wizualizacja jest czynnikiem sprzyjającym uczeniu się. Jednak dopiero niedawno badania nad mózgiem wskazały szereg mechanizmów, któ­re decydująo przetwarzaniu informacji przez

ODBIÓR INFORMACJI W INTERNECIE

Osiągnięcie pożądanych efektów odbioru wiadomości wymaga prawidłowo za­projektowanego ekranu. Nie jest to przedsięwzięcie łatwe, wymaga bowiem poznania zasad technologii kształcenia tkwiącej swoimi korzeniami w teorii komunikacji.Przyjrzyjmy się problemowi projektowania koloru na ekranie poprzez pryzmat ty­powej sytuacji występującej w prezentacjach komputerowych

ROZRÓŻNIENIE INFORMACJI

Kolor może służyć jako kod dla rozróżnienia informacji ważnych, spośród wielu innych wiadomości ukazujących się jednocześnie na monitorze np. zasadniczy przedmiot prezentacji można wyróżnić ko­lorem dla niego zarezerwowanym np.: czerwonym. Z kolei wskazówki dotyczące przedmiotu prezentacji oznaczamy innym kolorem, a

ZBYT WIELE KOLORÓW

Zbyt wiele kolorów może powodować chaos. Nie bez znacze­nia dla naszego spostrzegania jest zjawisko zwane hamowaniem obocznym. Widzenie barwy jednego przedmiotu powoduje dostrzeżenie innych. Na przykład jeżeli będzie­my patrzeć na niebieską plamę to stwierdzimy, że maleje wrażliwość na barwę nie­bieską

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY RODZAJAMI

Dotychczasowe rozważania wskazują, że występują zależności pomiędzy rodza­jem obrazu a jego odbiorem przez człowieka. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy prezentacja komputerowa ma charakter obrazo wo-dźwiękow?/w ówczas o efek­tywności takiej prezentacji decyduje:rodzaj użytego w danym momencie kodu oraz jego ułożenie

ANALIZUJĄC LITERATURĘ

Analizując literaturę przedmiotu wyraźnie uwidaczniająsię dwie koncepcje tłumaczące sposób reprezentowania wiedzy w pamięci.!jVedług jednych badaczy (J.R. Andersona, G.H. Bower 1973; J.R. Anderson 1980) cała wiedza jest zapamiętywa­na zgpdnie z jej znaczeniem, w formie skończonych logicznie oświadczeń, nazywa­nych wnioskami, twierdzeniami. j Inni

DWA SYSTEMY

Obydwa systemy reorganizują, manipulują lub przekształcają wiadomości. System obrazowy przekształca właściwości przestrzenne; system słowny właściwości lingwistyczne. Możemy pamiętać ogólne wrażenie o czyjejś twarzy, bardziej niż każdą indywidualną cechę. Podobnie jesteśmy bardziej skłonni do zapamiętywania znaczenia fragmentu, niż konkretnych słów i

SYSTEM SŁOWNY

System słowny organizuje jednostki lingwistyczne w wyżej uporządkowane ele­menty, będące strukturami sekwencyjnymi. W ten sposób np. organizujemy sekwen­cje liter w słowa a sekwencje słów w zdania.System słowny i obrazowy są funkcjonalne, odrębne, ale połączone ze sobąw ten sposób, że aktywność

SYGNALIZOWANA RÓŻNICA

Warto również wspomnieć o jeszcze jednej, sygnalizowanej już różnicy występują­cej pomiędzy przekazem słownym a obrazowym, mianowicie o niejednakowej jakości odbioru wiadomości prezentowanych różnymi kanałami. Zauważa się zjawisko domi­nacji obrazu, które wynika z natury ludzkiego spostrzegania. Przyjmuje się, że język obrazowy

SPECYFICZNA JAKOŚĆ

Równocześnie język słowny jest identyfikowany jako specyficzna jakość lek­sykalna, a dopiero potem aktywizująca odpowiadającąjej strukturę wiadomości (T. H.   Carr i inni, J. Hoffman, W. Klimesch 1984). Wynika z tego, że wiadomości prze­noszone w sposób poglądowy przetwarzane sąz innąprędkościąniż wiadomości pre­zentowane

PRZYCZYNY RÓŻNICOWANIA

Z prac F de Saussuera (1961), C. S. Peirce’a (1940), R. Jakobsona (1989) wyni­ka, że głównych przyczyn różnicowania wyników w zależności od rodzaju prezentacj i (upatrywać należy przede wszystkim w następujących elementach systemu znakowe- g6: słowo-obraz oraz opis-przedmiot (zdarzenie)!™ przypadku

STOPIEŃ ABSTRAKCJI

W pierw­szym przypadku, ze względu na wyższy stopień abstrakcji, na jakość percepcji treści, a tym samym na jakości wyników końcowych, będą miały wpływ cechy indywidu­alne uczących się. W zależności od tych cech powstaną u uczniów różne wyobraże­nia treści prezentowanych tylko

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)